Terms and Conditions

Các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này ("Điều khoản") áp dụng cho việc sử dụng trang web Aigency ("Trang web"). Bằng cách truy cập và sử dụng Trang web, bạn ("Người dùng") đồng ý tuân thủ các Điều khoản này.
Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này, vui lòng không sử dụng Trang web.

Thông tin đăng ký và tài khoản

Bằng cách đăng ký trên Trang web, bạn đồng ý cung cấp thông tin đúng, chính xác, cập nhật và đầy đủ về bản thân theo yêu cầu trong mẫu đăng ký.
Nếu chúng tôi tin rằng thông tin đó không đúng sự thật, chính xác, hiện tại hoặc đầy đủ, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối bất kỳ và tất cả việc sử dụng Trang web hiện tại hoặc trong tương lai.

Quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân

Tất cả thông tin cá nhân chúng tôi thu thập từ bạn liên quan đến việc sử dụng Trang web đều được xử lý theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.
Thông tin bạn cung cấp sẽ được sử dụng để kích hoạt Trang web hoạt động, bao gồm cả việc trao đổi tin nhắn bằng trí tuệ nhân tạo Aigency.

Sử dụng trang web và hành vi của người dùng

Bạn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động trên tài khoản của mình. Nếu bạn nghi ngờ tài khoản của mình bị sử dụng trái phép, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay lập tức. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu do người khác sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của bạn mà bạn có biết hoặc không biết.
Bằng cách gửi tin nhắn qua Trang web của chúng tôi, bạn đồng ý không gửi tin nhắn: Vi phạm mọi bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại hoặc các quyền sở hữu khác của bất kỳ bên nào;
Rõ ràng là xúc phạm và/hoặc cổ vũ sự phân biệt chủng tộc, không khoan dung, hận thù hoặc gây tổn hại về thể chất dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ nhóm hoặc cá nhân nào; Quấy rối hoặc ủng hộ hành vi quấy rối người khác.

Sở hữu trí tuệ

Trừ khi có quy định khác, tất cả nội dung trên Trang web là tài sản của Aigency và được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ.

Thay đổi các điều khoản

Aigency có quyền thay đổi các Điều khoản này bất cứ lúc nào và bạn có trách nhiệm thường xuyên xem lại các Điều khoản này.
Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Chấp nhận các điều khoản

Bằng cách tạo tài khoản, bạn đồng ý với tất cả các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ Điều khoản nào, đừng sử dụng Trang web này hoặc bất kỳ dịch vụ nào do Trang web này cung cấp.