Privacy Policy

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Chính sách bảo mật này giải thích thông tin mà trang web Aiagency ("Trang web", "chúng tôi") thu thập, cách chúng tôi sử dụng thông tin đó và cách bạn có thể truy cập thông tin đó.

thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân khi bạn đăng ký trên trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, địa chỉ email và mật khẩu của bạn.
Chúng tôi cũng thu thập thông tin về tin nhắn bạn gửi qua trang web của chúng tôi.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được để cung cấp, duy trì và cải thiện trang web của mình, phát triển các dịch vụ mới và bảo vệ trang web cũng như người dùng của chúng tôi.

Chia sẻ thông tin

Chúng tôi không bán thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba.
Chúng tôi chỉ có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba khi (1) bạn cho phép chúng tôi làm như vậy, (2) thông tin được cung cấp để giúp hoàn tất giao dịch cho bạn hoặc (3) thông tin được cung cấp để tuân thủ pháp luật , thực thi Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi hoặc bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Trang web, người dùng của Trang web hoặc những người khác.

Truy cập thông tin

Bạn có thể xem lại và cập nhật thông tin cá nhân bạn đã cung cấp cho Trang web bằng cách truy cập và thay đổi cài đặt tài khoản của mình.

Những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư

Aiagency có quyền thay đổi Chính sách quyền riêng tư này bất cứ lúc nào. Mọi thay đổi sẽ được đăng trên trang này, vì vậy vui lòng xem lại nó định kỳ. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó.