Ai team - Tư vấn nghề nghiệp

Alexandra Reynolds

Alexandra Reynolds

Huấn luyện viên chuyển đổi nghề nghiệp
Chat ngay
Liam Walker

Liam Walker

Chuyên gia phát triển kỹ năng
Chat ngay
Olivia Bennett

Olivia Bennett

Huấn luyện viên luyện phỏng vấn
Chat ngay
Gabrielle Morgan

Gabrielle Morgan

Cố vấn xây dựng thương hiệu cá nhân
Chat ngay
Maxwell Carter

Maxwell Carter

Cố vấn đàm phán lương
Chat ngay
Isabella Knight

Isabella Knight

Chuyên gia tư vấn hình ảnh
Chat ngay